اخبار و رویدادها

تعداد بازدید:۱۲۲
برگزاری جلسه ارزیابی و هم اندیشی طرح های هسته نوآور تجهیزات پزشکی در مرکز رشد و نوآوری انستیتو قلب و عروق شهید رجایی.
دومین جلسه هسته علمی مرکز رشد و نوآوری قلب و عروق انستیتو قلب و عروق شهید رجایی با حضور ریاست مرکز رشد، واحد ارتباط با صنعت و واحد تحقیق و توسعه جهت ارزیابی و هم اندیشی با هسته نوآور تجهیزات پزشکی برگزار گردید. 

 

برگزاری چهارمین جلسه شورای مرکز رشد و نوآوری انستیتو قلب و عروق شهید رجایی.

چهارمین جلسه شورای مرکز رشد و نوآوری قلب و عروق انستیتو قلب و عروق شهید رجایی در تاریخ هفتم آذر ماه هزار و چهارصد و دو برگزار گردید. در این جلسه پنج عنوان طرح مورد ارزیابی اولیه قرار گرفت. 

 

برگزاری سومین جلسه شورای مرکز رشد و نوآوری انستیتو قلب و عروق شهید رجایی.

سومین جلسه شورای مرکز رشد و نوآوری قلب و عروق انستیتو قلب و عروق شهید رجایی امروز بیست و سوم مهر ماه برگزار گردید. در این جلسه سه عنوان طرح و ایده که در سامانه مرکز رشد و نوآوری به ثبت رسیده بودند مورد ارزیابی قرار گرفت. 

 

برگزاری دومین جلسه شورای مرکز رشد و نوآوری انستیتو قلب و عروق شهید رجایی.
دومین جلسه شورای مرکز رشد و نوآوری قلب و عروق انستیتو قلب و عروق شهید رجایی با حضور اعضاء محترم هیئت رئیسه انستیتو در تاریخ هجدهم شهریور ماه هزار و چهارصد و دو برگزار گردید. 

 

برگزاری اولین جلسه شورای مرکز رشد و نوآوری انستیتو قلب و عروق شهید رجایی.

اولین جلسه شورای مرکز رشد و نوآوری قلب و عروق انستیتو قلب و عروق شهید رجایی در تاریخ پانزدهم مرداد ماه هزار و چهارصد و دو برگزار گردید، در این جلسه چارت سازمانی مرکز رشد مورد بررسی و تایید قرار گرفت. 

آخرین ویرایش۲۷ آذر ۱۴۰۲